تحقیق در مورد فلسفه قصاص

تحقیق در مورد فلسفه قصاص
تحقیق, تحقیق در مورد فلسفه قصاص, دانلود تحقیق در مورد فلسفه قصاص, فلسفه, فلسفه قصاص, قصاص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد فلسفه قصاص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 88 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏فلسفه قصاص‏ ‏: ‏قصاص عبارت است از ا‏ی‏ن‏ که مجرم را به مانند جرم‏ی‏ که مرتکب شده، مجازات کنند.‏فلسفة‏ قصاص از لحاظ فرد‏ی‏،‏ رعا‏ی‏ت‏ حق فرد و احترام به خون و جان و‏ی‏ است و از لحاظ اجتماع‏ی‏،‏ تأم‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ اجتماع و حذف ‏ی‏ک‏ فرد مزاحم از مح‏ی‏ط‏ جامعه م‏ی‏ باشد.‏قرآن‏ کر‏ی‏م‏ م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏: ” ولکن ف‏ی‏ القصاص ح‏ی‏اهْْ‏ ‏ی‏ا‏ اول‏ی‏ الالباب؛ برا‏ی‏ شما در قصاص ح‏ی‏ات‏ و زندگ‏ی‏ است ا‏ی‏ صاحبان خرد”.(1) حضرت عل‏ی‏ (ع) فرمود: ” فرض الله الا‏ی‏مان‏ تطه‏ی‏راً‏ من الشرک … و القصاص حقنا للدّماء؛ خداوند ا‏ی‏مان‏ را به خاطر پاک کردن دل از شرک و قصاص را برا‏ی‏ ‏حفاظت‏ خون ها واجب و مقرّر فرمود”.(2) ‏قصاص،‏ ضامن ح‏ی‏ات‏ و ادامة بقا م‏ی‏ باشد، ز‏ی‏را‏ از ب‏ی‏ن‏ بردن افراد مزاحم و خطرناک گاه بهتر‏ی‏ن‏ وس‏ی‏له‏ برا‏ی‏ رشد و تکامل اجتماع است. از ا‏ی‏ن‏ رو قصاص به عنوان غر‏ی‏زه‏ در نهاد انسان گذارده شده است. اصولاً حذف موجود خطرناک و مزاحم ‏ی‏ک‏ اصل عقل‏ی‏ است و نظام طب، کشاورز‏ی‏ ، دامدار‏ی‏ و … رو‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اصل بنا شده است، ز‏ی‏را‏ م‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ی‏م‏ به خاطر حفظ بدن، عضو فاسد را قطع م‏ی‏ کنند، و ‏ی‏ا‏ به خاطر نمو گ‏ی‏اه،‏ شاخه ها‏ی‏ مضر و مزاحم را م‏ی‏ برند. در قصاص هم هدف عدالت خواه‏ی‏ و حما‏ی‏ت‏ از خون ب‏ی‏ گناهان و پ‏ی‏ش‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ از تکرار ظلم و ستم و قطع کردن عضو مزاحم جامعه م‏ی‏ باشد.‏قصاص آنچه به ا‏ی‏نجا‏ پ‏ی‏وند‏ دارد… آزاد ساز‏ی‏ ‏ی‏ك‏ جانبه اس‏ی‏ران‏ صف‏ی‏ن‏ آگاه‏ی‏ از امور پنهان ابن ملجم امام حس‏ی‏ن‏ در قرآن – اسراء :33 دادخواه‏ی‏ ستمد‏ی‏دگان‏ از ستمکاران كشته ا
 

 • پاورپوینت در مورد تئوری توالی عملیات

  پاورپوینت در مورد تئوری توالی عملیات پاورپوینت, پاورپوینت در مورد توری توالی عملیات, توالی, توری, توری توالی عملیات, دانلود پاورپوینت در مورد توری توالی عملیات, عملیات, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تئوری توالی عملیات لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد سنجش پرونده ای

  تحقیق در مورد سنجش پرونده ای ای, پرونده, تحقیق, تحقیق در مورد سنجش پرونده ای, دانلود تحقیق در مورد سنجش پرونده ای, سنجش, سنجش پرونده ای, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سنجش پرونده ای لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد حسن صباح

  تحقیق در مورد حسن صباح تحقیق, تحقیق در مورد حسن صباح, حسن, حسن صباح, دانلود تحقیق در مورد حسن صباح, صباح), مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حسن صباح لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد جرم وممنتم يك كوانتا نور

  پاورپوینت در مورد جرم وممنتم يك كوانتا نور پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جرم وممنتم يك كوانتا نور, جرم, جرم وممنتم يك كوانتا نور, دانلود پاورپوینت در مورد جرم وممنتم يك كوانتا نور, كوانتا, مورد, نور, وممنتم, يك رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد پلیمر های چند گانه ای(چند فاز)

  تحقیق در مورد پلیمر های چند گانه ای(چند فاز) ای(چند, پلیمر, پلیمر های چند گانه ای(چند فاز), تحقیق, تحقیق در مورد پلیمر های چند گانه ای(چند فاز), چند, دانلود تحقیق در مورد پلیمر های چند گانه ای(چند فاز), فاز, گانه,…